អាច​ទំនាក់ទំនង​ពួក​យើង​តាម​រយៈសហគមន៍​ខិត្តប័ណ្ណ​និង​ព្រះគម្ពីរ

USA

P.O. Box 700
Moundridge, Kansas 67107 U.S.A.
(620)345-2533
Email: tracts@gospeltract.us

Canada

Box 180 RR1
Ste. Anne, MB R5H 1R1
(204) 355-4975
Email: info@gospeltract.caContent Copyright © 2019 GTBS. All rights reserved.