សហគមន៍​ខិត្តប័ណ្ណ​និង​ព្រះគម្ពីរ

ស្វាគមន៍​មក​កាន់​សហគមន៍​ខិត្តប័ណ្ណ​និង​ព្រះគម្ពីរ។គោលបំណង​នៃ​សហគមន៍​ខិត្តប័ណ្ណ​និង​ព្រះគម្ពីរ​ គឺ​ចូលរួម​ផ្សាយ​ដំណឹង​ល្អ​អំពី​សេចក្ដី​មេត្តាករុណា ​និង​សេចក្តីសង្គ្រោះ​តាមរយៈ​ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ។

អាច​ទំនាក់ទំនង​ពួក​យើង​តាម​រយៈ

ប្រសិន​លោកអ្នក​មាន​សំនួរ​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​ព្រះគម្ពីរ ឬ​ចង់​ព្រឹក្សា​ជាមួយ​នរណា​ម្នាក់​អំពី​សារ​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ លោក​អ្នក​គ្រាន់តែ​បំពេញ​បែប​បទ​ខាង​ក្រោម​នេះ។ លោកអ្នក​ក៏​អាច​ស្នើសុំ​ខិត្តប័ណ្ណ​សម្រាប់​អាន​និង​ចែក​ជូន​ដល់​មិត្តភក្ដិ​លោកអ្នក​ផង​ដែរ។ យើង​ខ្ញុំ​អាច​ផ្ញើរ​ជូន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។


ការ​ស្នើសុំ​ខិត្តប័ណ្ណ