សហគមន៍​ខិត្តប័ណ្ណ​និង​ព្រះគម្ពីរ

ស្វាគមន៍​មក​កាន់​សហគមន៍​ខិត្តប័ណ្ណ​និង​ព្រះគម្ពីរ។គោលបំណង​នៃ​សហគមន៍​ខិត្តប័ណ្ណ​និង​ព្រះគម្ពីរ​ គឺ​ចូលរួម​ផ្សាយ​ដំណឹង​ល្អ​អំពី​សេចក្ដី​មេត្តាករុណា ​និង​សេចក្តីសង្គ្រោះ​តាមរយៈ​ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ។

ការ​ស្នើសុំ​ខិត្តប័ណ្ណ - កម្ពុជា