អាច​ទំនាក់ទំនង​ពួក​យើង​តាម​រយៈ

ប្រសិន​លោកអ្នក​មាន​សំនួរ​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​ព្រះគម្ពីរ ឬ​ចង់​ព្រឹក្សា​ជាមួយ​នរណា​ម្នាក់​អំពី​សារ​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ លោក​អ្នក​គ្រាន់តែ​បំពេញ​បែប​បទ​ខាង​ក្រោម​នេះ។ លោកអ្នក​ក៏​អាច​ស្នើសុំ​ខិត្តប័ណ្ណ​សម្រាប់​អាន​និង​ចែក​ជូន​ដល់​មិត្តភក្ដិ​លោកអ្នក​ផង​ដែរ។ យើង​ខ្ញុំ​អាច​ផ្ញើរ​ជូន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។សហគមន៍​ខិត្តប័ណ្ណ​និង​ព្រះគម្ពីរ

USA

P.O. Box 700
Moundridge, Kansas 67107 U.S.A.
(620)345-2533
Email: tracts@gospeltract.us

Canada

Box 180 RR1
Ste. Anne, MB R5H 1R1
(204) 355-4975
Email: info@gospeltract.ca
Content Copyright © 2018 GTBS. All rights reserved.